Na mocy Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176) wprowadzony został obowiązek wyznaczania wykorzystania stopnia resursu urządzenia.

Resurs według oficjalnej terminologii to – parametry graniczne stosowane do oceny i identyfikacji stanu technicznego określone na podstawie liczby cykli pracy i stanu obciążenia UTB w założonym okresie eksploatacji z uwzględnieniem rzeczywistych warunków użytkowania.

Obliczenia wykonujemy w oparciu o normę ISO 12482 oraz bazujemy na informacjach zawartych w dokumentacji technicznej eksploatowanego UTB, dzienniku konserwacji oraz danych dostarczonych przez eksploatującego urządzenie.

W przypadku przekroczenia resursu UTB, możemy przeprowadzić ocenę stanu technicznego UTB oraz określić ewentualne działania naprawcze mające na celu przywrócić sprawność i funkcjonalność zapewniającą dalszą bezpieczną pracę urządzenia.